Raziskovalna dejavnost

Izbrani projekti

Projekti v teku

title
CEPLAFIB - Predelava odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v nove kompozitne materiale

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je zunanji izvajalec v projektu LIFE CEPLAFIB, ki ga vodi Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS). Cilj projekta je predelava odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju. Naloga VŠPI je ovrednotenje projektnih rezultatov z okoljskega vidika in podpora pri minimizaciji negativnih vplivov na okolje.

SMART WIRE - Avtomatski stroj za tkanje maloserijskih zahtevnih izdelkov iz žice

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je zunanji izvajalec v projektu RRP2 SMARTWIRE, ki ga izvajata podjetji Peter Jelenko in Žična kovina d.o.o.. Cilj projekta je izdelav stroja za avtomatsko tkanje izdelkov iz žice. Naloga VŠPI je podpora pri razvoju ključnih komponent in ovrednotenje projektnih rezultatov z okoljskega vidika.

SMHC - Izdelava jekel s povečano obdelovalnostjo pri izboljšani mikročistoti

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je zunanji izvajalec v projektu RRP2 SMHC, ki ga izvaja  podjetje Štore Steel d.o.o. Cilj projekta je izdelav jekel s povečano obdelovalnostjo Naloga VŠPI je ovrednotenje projektnih rezultatov z okoljskega vidika in podpora pri minimizaciji negativnih vplivov na okolje.

Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je član konzorcija, ki je bil uspešen na javnem razpisu »Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017«. Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti na področju izdelave integralnega modela transportnoskladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti intralogističnega sistema.

Zaključeni projekti

title
SPIRIT- LEANSERVICE – Uvajanje vitkih storitev na terenu (2018)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je izvedla raziskovalni projekt za podjetje OGK-ING inženiring in storitve d.o.o.. V okviru projekta je bila izvedena optimizacija delovanja podjetja na sledečih področjih: digitalizacija poslovanja, uvedba sistema za ugotavljanje in ovrednotenje učinkovitosti dela na nivoju monterskih skupin, uvedba plačnega sistema s stimulativnim nagrajevanjem, optimizacija postopka načrtovanja in vodenja dela ter uvedba elementov vitkega poslovanja.

SPIRIT- OPTMETAL – Optimizacija poslovanja kovinskopredelovalnega podjetja (2018)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je izvedla raziskovalni projekt za podjetje Žična Kovina d.o.o.. V okviru projekta je bila izvedena optimizacija delovanja podjetja na sledečih področjih: digitalizacijaoptimalno razmeščanje delovnih mest in opreme, uvedba elementov vitke proizvodnje, uvedba CRM sistema ter uvedba celovitega vzdrževanja.

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih – Tovarne prihodnosti (2016-2018)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila uspešna na razpisu Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018. V okviru projekta smo gostili 5 vrhunskih gostujočih predavateljev  iz institucij iz Srbije, Hrvaške, Indije in Nemčije.

LEAN-COMP Sistematično uvajanje vitkega razvoja in proizvodnje (2017)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je izvedla raziskovalni projekt za podjetje Ograje Kočevar d.o.o.. V okviru projekta je bila izvedena optimizacija delovanja podjetja na sledečih področjih: optimiziranje toka materiala v proizvodnji, ureditev delovnih mest v proizvodnji, uvedba sistema spremljanja ključni kazalnikov poslovanja (poslovno poročanje) in uvajanje drugih metod vitkosti.

SIST-LEAN Sistematično uvajanje sistema za nadzor in vodenje proizvodnje po načelih vitke organizacije (2017)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je izvedla raziskovalni projekt za podjetje DIFA d.o.o. V okviru projekta je bila izvedena optimizacija delovanja podjetja na sledečih področjih: pilotna uvedba 5S metode, pilotna uvedba metode TPM ter podpora pri uvedbi sistema MES.

Uvedba elementov vitke proizvodnje in gradnikov I4.0 (2016)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je izvedla raziskovalni projekt za podjetje IMAS d.o.o. Rezultati projekta so bili: analizira obstoječega poslovanja, ureditev procesov glavnih poslovnih funkcij po načelih vitke organizacije in uvedba celovite poslovne ERP/MES rešitve s katero so digitalizirali poslovanje in povečali učinkovitost.

Javni razpis »Spodbujanje zaposljivosti mladih doktorjev znanosti« v letu 2015 (2015-2016)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za spodbujanje zaposljivosti mladih doktorjev znanosti v letu 2015«, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje stroškov dela mladega doktorja znanosti za izvajanje programa dela na področju določevanja preoblikovalnih lastnosti pločevine in razvoja novih izdelovalnih tehnologij.

Kreativno jedro VŠTP (2014-2015)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila zunanji izvajalec v projektu »Kreativno jedro VŠTP«, ki je bil odobren v okviru ”Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.”, z namenom vzpostavitve novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah. Naloga VŠPI so bile: pregled potenciala bio polimernih materialov z okoljskega vidika za različne družine izdelkov in različne možnosti glede ravnanja z odpadki ter podrobna analiza okoljskih bremen pri različnih postopkih ravnanja z odpadki iz bio razgradljivih polimernih materialov in primerjalna analiza s postopki ravnanja z odpadki iz klasičnih polimernih materialov.

Razvoj orodja za tlačno litje z aktivnim temperirnim sistemom (2014)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je uspešno dokončala večji dvoletni industrijski raziskovalni projekt za podjetje DIFA d.o.o. V projektu so bile preučene in preizkušene različne možnosti za izboljšanje kakovosti ulitkov z modifikacijami sistema za nadzor temperature (temperiranjem) izdelovalnega orodja za tlačni liv. Na podlagi rezultatov numeričnih simulacij smo identificirali kritična mesta v orodju in tudi ocenili, kakšne spremembe temperaturnega polja je mogoče doseči z uporabo različnih inovativnih rešitev temperiranja orodja. Po modifikaciji temperirnega sistema v orodje za izdelavo zapletenih ulitkov se je stopnja izmeta zmanjšala za 99% in ogljični odtis zaradi proizvodnje obravnavanih izdelkov za 73%.

Podpora pri razvoju izdelovalnega orodija za predelavo valjanih pločevin s spremenljivo debelino TRB (2014)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je uspešno dokončala večji dvoletni industrijski raziskovalni projekt za podjetje Gorenje orodjarna d.o.o.  V okviru projekta je bil izveden natančen pregled obstoječih rešitev na področju preoblikovanja TRB. S pomočjo razvitih numeričnih modelov smo zanesljivo napovedovati potek preoblikovanj TRB (napovedovanje končne oblike, tanjšanja, deformacijskih stanj). Ponosni smo, da smo prispevali k razvoju prvega namenskega izdelovalnega orodje za predelavo TRB v Sloveniji.

Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij (2013 in 2014)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila član konzorcija, ki je bil uspešen na javnem razpisu » Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014«. Predmet javnega razpisa je bilo financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja, ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oz. tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji.

Gostujoči visokošolski učitelji na Visoki gospodarski šoli (2012 in 2013)

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011).