Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Projekt “TRAJNOSTNO INŽENIRSTVO”

Projekt “Trajnostno inženirstvo” se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V projektu želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih visokošolskih učiteljev oz. strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznih predmetov študijskega programa okrepiti izmenjavo strokovnega znanja ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne strokovnjake iz držav, ki so vodilne tako na področju inovativnih (prožnih) metod učenja in poučevanja kot  tudi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in inovativnih dosežkih na področju sodobnega proizvodnega inženirstva. Projekt je v prvi vrsti osredotočen na študente s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc, tako predmetno-specifičnih kot generičnih, kot tudi njihove zaposljivosti. Pomembna je tudi izmenjava strokovnega znanja med visokošolskimi učitelji in sodelavci kot tudi prenos dobrih, inovativnih praks na področju poučevanja in učenja, s poudarkom na študenta osredinjeno učenje.

S projektom gostovanja tujih strokovnjakov bo študentom tako omogočen dostop do izmenjave aktualnih strokovnih znanj iz tujine, dana možnost izboljšanja medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter preizkušanja novih metod učenja in poučevanja, ki jih bodo tuji visokošolski učitelji vključevali v izvedbo dela posameznega predmeta. Tako bodo študenti in diplomanti VŠPI izboljšal in nadgradili tako strokovne (predmetno specifične) kompetence kot tudi splošne, generične kompetence (multikulturne, jezikovne, komunikacijske, sposobnost reševanja problemov, kritično mišljenje…) kar po vplivalo na izboljšanje njihove zaposljivosti, tako doma kot tudi v tujini.

S projektom spodbujamo sodelovanje in prenos dobrih praks med akademskim in strokovnim osebjem tujih visokošolskih zavodov in VŠPI, kar zagotovo vplival na povečanje kakovosti in raznolikost izvedbe pedagoškega procesa (uvajanje novih učnih metod, nadgradnja kakovosti poučevanja, uvajanje različnih načinov študija na daljavo, ipd) v prihodnjih letih na VŠPI. Okrepiti želimo tudi že do sedaj dobro vzpostavljeno mednarodno sodelovanje na področju skupnih razvojno-raziskovalnih projektov s tujimi visokošolskimi in drugimi inštitucijami, predvsem na področjih trajnostnega inženirstva ter uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi.

Mednarodna odprtost Visoke šole za proizvodno inženirstvo (v nadaljevanju VŠPI) je pomemben element kakovosti šole in njene mednarodne prepoznavnosti. VŠPI je kot mlada visokošolska institucija od ustanovitve dalje mednarodno vpeta, odprta za sodelovanje tako z domačimi kot s tujimi partnerji. V preteklih letih delovanja je vzpostavila in zgradila mrežo partnerskih institucij s katerimi že uspešno in tesno sodeluje ter načrtuje nadaljnje dejavnosti.

Izvedena predavanja gostujoče predavateljice Nele Caraman Christensen

V petek, 28. 5. 2021 in v sredo, 9. 6. 2021 so bila izvedena predavanja v okviru predmeta Komuniciranje v tehniki gostujoče predavateljice Nele Caraman Christensen (Danfoss A/S). Prvo predavanje je bilo namenjeno temi: »Managing and Communicating across cultures«, drugo pa »The magical science of Storytelling«.

Predavanja so v celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM.

 

Izvedena predavanja tujega gostujočega predavatelja Nenada Drvarja

 

V začetku meseca junija je pri predmetu Računalniško podprta proizvodnja gostoval dr. Nenad Drvar iz podjetja Topomatika d.o.o. iz Zagreba. Dr. Drvar je študentov predstavil najnovejša spoznanja na področju optičnega merjenja oblik in deformacij materialov ter jih seznanil z najnovejšo opremo na tem področju.

 

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Izvedena predavanja gostujočega predavatelja Leona Terglava

V začetku meseca junija je pri predmetu Digitalni razvoj izdelka gostoval Leon Terglav, ki je študentom predstavil delo in tehnološki napredek na ogromnem trgu Kitajske.

 

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

Izvedena predavanja gostujočega predavatelja Manogja Sundaresana

V juniju (16., 17. in 18. junij 2022) smo gostili vodilnega svetovalca v korporaciji Danfoss na poslovni enoti Corporate Business System v Indiji Manogja Sundaresana. Na predavanjih je gost podal informacije o pristopu k trajnosti ob ohranjanju dobičkonosnosti. Dotaknil se je inženiringa vrednosti, dekarbonizacije in krožnosti. Predavanja je podkrepil in popestril s študijami primerov ter praktičnimi izkustvenimi aktivnostmi.

Predavanja so bila izvedena v okviru projekta “Trajnostno inženirstvo”, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

 

PROJEKT ERASMUS

V letu 2013 smo pridobili Erasmus listino za terciarno izobraževanje (ECHE), ki predstavlja temelj za sodelovanje inštitucije v programu Erasmus+  od leta 2014 do 2020. Listina omogoča mednarodno mobilnost, predavateljev in drugega osebja visokošolskega zavoda ter sodelovanje v projektih s tujimi visokošolskimi institucijami.

Trenutno ima visoka šola sklenjene sporazume o mednarodnem sodelovanju na področjih skupnih raziskovalnih projektov, izvajanja vseživljenjskega izobraževanja in gostujočih predavateljev z naslednjimi tujimi visokošolskimi zavodi oz. drugimi inštitucijami:

Faculty of Mechanical Engineering, Ss. Cyril and Methodi University, Skopje, Severna Makedonija,

Sveučilište u Splitu, University of Split, Hrvaška,

Montanuniversität Leoben, Avstrija,

Faculty of Mechanical Engineering and Informatics at the University of Miskolc, Madžarska,

Topomatika d.o.o., Zagreb, Hrvaška,

IFU Hamburg, Nemčija,

Univerzitet u Zenici, Bosna in Hercegovina,

Piraeus University of Applied Science, Atene, Grčija,

Riga Technical University, Latvija,

Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, Hrvaška,

Hangzhou Guochen Robot Technology Co., Ltd., Zhejiang Institute of Intelligent Robot, Kitajska,

University Of Technology , Faculty of Mechanical Engineering Brno, Češka.

Za podporo mednarodnemu sodelovanju skrbi mednarodna pisarna Visoke šole za proizvodno inženirstvo.

Kontakt: Jerneja Meža

Tel. št. 03/428 79 07

E-mail: jerneja.meza@rss-ce.si

Mariborska cesta 2, 3000  Celje

Skip to content