O nas

O panogi

Proizvodne tehnologije predstavljajo največji potencial za generacijo blagostanja, delovnih mest in boljše kakovosti življenja.

Napredne proizvodne tehnologije so ključnega pomena za konkurenčno sposobnost industrije v vseh predelovalnih panogah.

Proizvodne tehnologije so osrednjega pomena za industrijsko implementacijo aplikativnih razvojnih sklopov, ki so povezani s problemi trajnostnega razvoja in trajnostnih tehnologij, zaščite okolja, varnosti in preprečevanja izgub, proizvodnje energije, predelave hrane in obdelave vode.

Proizvodne (predelovalne) panoge so eden od ključnih gospodarskih temeljev Slovenije. Delež, ki so ga predelovalne panoge prispevajo k čistemu prihodku v RS znaša 34,6 %, k dodani vrednosti prispevajo 40,7 % in k izvozu 71,3 %.

Podobno sliko kažejo tudi podatki iz EU, kjer proizvodne tehnologije predstavljajo:

21 % bruto domačega proizvoda,

20 % neposrednih delovnih mest (30 Mio ljudi dela v 230.000 podjetjih),

18 % svetovne blagovne menjave,

28 % porabljene energije.

Če pa upoštevamo, da proizvodna podjetja za svoje delovanje potrebujejo tudi storitvene dejavnosti pa je s proizvodnjo povezanih celo:

75 % bruto domačega proizvoda,

70 % zaposlenih (1 delovno mesto v proizvodnji je povezano z 2 delovnima mestoma v storitvenih dejavnostih).

Seveda se področje nahaja pred velikimi izzivi, saj so proizvodne tehnologije tudi glavni vir škodljivih izpustov in odpadkov. Soočajo se tudi z intenzivno in naraščajočo konkurenco v državah s ceneno delovno silo.

Najpomembnejši strateški cilji povezani s proizvodnimi tehnologijami so:

Najpomembnejši cilj na področju proizvodnih tehnologij je doseganje trajnostnih rešitev z okolju prijaznimi, učinkovitimi tehnologijami in procesi ter dostopnimi produkti.

Drugi cilj je okrepitev številčnosti in vrhunskosti tehnične inteligence.

Tretji cilj je bistveno povečanje vlaganj in učinkovitosti vlaganj v raziskave in razvoj. Ker so se industrijske družbe v preteklosti posvečale pretežno organizacijskim in manj tehnološkim izboljšavam, delež doprinosa predelovalnih dejavnosti v vseh družbah že nekaj let stagnira z okoli odstotkom na letni ravni. Zato bodo morale industrijske družbe bistveno pospešiti vlaganja v nosilce tehnološkega razvoja, nove tehnologije in nove produkte.

Razvoj lastnega znanja, orodij in gradnikov naprednih tehnologij in produktov.

Skip to content